DIE MARATHONHUNDE


Freyja

*2005
Ylvi

*28.04.2010
Apache

*11.12.2010
Fibi Jo

*01.05.2011
Reykja

*20.11.2014
Skadi

*22.08.2015
Smilla

*22.08.2015
Scully

*22.08.2015
Timberwolf

*04.04.2016
Vilma

*12.06.2017ERINNERUNGEN
Fjell

*09.10.2009

†06.08.2015
Šedivá

*29.11.2013

†04.04.2016
Amber

*13.11.2009

†27.04.2016